วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่141 มีบริบทที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  นักเรียนมีพัฒนาการทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  สามารถอ่านออกเขียนได้  อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
Comments