ประวัติการรับราชการ

บรรจุครั้งแรก  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๙  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากช่อง  สำนักงานการประถมจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๔๒  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์๒  ระดับ ๖  โรงเรียนบ้านดงน้อย
อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย
วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ ๑๔๑
Comments